ALGEMENE VOORWAARDEN EN WEDSTRIJDREGLEMENT

 

RIJK ZWAAN LOOP 

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: de hardloopwedstrijd ''Rijk Zwaan Loop'' die eenmaal per jaar gehouden wordt.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan

de Rijk Zwaan Loop

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de Rijk Zwaan Loop.

d. Organisator: Het Rijk Zwaan Loop comité onder de vlag van Atletiek vereniging Olympus '70. 
Onze hoofdsponsor is Rijk Zwaan maar wij zijn geen onderdeel van het bedrijf. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2. Deelname

2.1 Deelname aan de Rijk Zwaan Loop is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator

vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Deelname kidslopen minimaal 4 jaar, Voor de 5 kilometer 12 jaar en 16,1 kilometer 16 jaar.

2.2 De Deelnemer mag aan de Rijk Zwaan Loop slechts deelnemen indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijvingsformulier volledig en naar

waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene

voorwaarden. 

2.3 De Deelname aan de Rijk Zwaan Loop geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de

deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen. Als er een startnummer overgenomen dient te worden, moet dit eerst aangevraagd worden bij de wedstrijd secretaris. Dit kan via het contact formulier.

2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van

de organisator over te dragen aan een derde.

2.5 Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen plaats.

2.6 De Rijk Zwaan Loop kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Onder deze

uitzonderlijke omstandigheden vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats door middel van terugstorting. Met uitzondering van Corona-virus maatregelen. 

2.7 Een besluit van de Organisator om de Rijk Zwaan Loop geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor

vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, met uitzonderling van het inschrijfgeld
2.8 Deelnemers aan de 16,1 kilometer dienen in de tijd van 70 minuten het 10 kilometer punt gepasseerd te zijn. Als dit niet het geval is vervalt de deelname aan de wedstrijd. 

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Rijk Zwaan Loop is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen
opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten
ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer
aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Rijk Zwaan Loop tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat
de verzekeraar van de Rijk Zwaan Loop ter zake van die schade uitkeert.
3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van
zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Rijk Zwaan Loop.
3.4 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en
verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Rijk Zwaan Loop. De
Rijk Zwaan Loop adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten
keuren.
3.5 De Deelnemer vrijwaart de Rijk Zwaan Loop voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen
handelen of nalaten met betrekking tot de Rijk Zwaan Loop. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6 Sponsors van de Rijk Zwaan Loop en de gemeente Westland waarin de Rijk Zwaan Loop plaatsvindt, zijn op dezelfde voet
als de Rijk Zwaan Loop, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4. Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Rijk Zwaan Loop voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte

foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5. Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Rijk Zwaan Loop opgenomen via Inschrijven.nl
De AVG - Verwerkersovereenkomst kunt u opvragen via het contact formulier. 

De persoonsgegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden. De Deelnemer verleent door het aangaan

van de Overeenkomst toestemming aan de Rijk Zwaan Loop tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van

informatie aan de Deelnemer.

Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar

te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst

toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in

dagbladen en via internet

Artikel 6. Regelgeving overheid
Mocht de Rijk Zwaan Loop niet door kunnen gaan door regelgeving van de overheid waarin wordt opgelegd dat het niet mogelijk is om de Rijk Zwaan Loop te organiseren, krijgt u het inschrijfgeld niet terug. Uw inschrijving blijft geldig tot de volgende mogelijkheid wanneer de Rijk Zwaan Loop gehouden wordt. Een voorbeeld hiervan is het COVID-19 virus.